Pist Protta

Kunsttidsskriftet Pist Protta udkommer to gange årligt. Pist Protta laves og udformes næsten altid af billedkunstnere og den faste redaktion består af Åse Eg Jørgensen, Jesper Fabricius og Jesper Rasmussen, der har redigeret og udgivet tidsskriftet siden 1981. Det er dermed et af Danmarks ældste nulevende kunsttidsskrifter.

De enkelte numre adskiller sig formmæssigt fra hinanden, da der hver gang eksperimenteres med format, layout, papirkvalitet, trykmetode og grafiske virkemidler (fx. udstansninger og folde-udsider) i et forsøg på at gøre hvert nummer af tidsskriftet til et selvstændigt udtryk – undertiden til et kunstværk – i sig selv.

Indholdet kan variere fra meget sammensatte numre med forskelligartet materiale hentet fra billedkunst, litteratur, film, musik, ofte med indlagt originalgrafik, til deciderede temanumre med et mere ensidigt indhold. Blandt temanumrene kan der eksempelvis nævnes udgivelser om eksperimentalfilm, musikpartiturer, konkret poesi, anamorfoser, hænder, hvidhed, Berlin, London, New York, ruminstallationer, typografi, tekst og landskabsmaleri.

Pist Protta modtager tidsskriftsstøtte fra Kulturministeriet og er flere gange blevet udvalgt som årets bogarbejde af Foreningen for Boghåndværk og desuden har forlaget Space Poetry i 1994 modtaget Xylograf F. Hendriksen medaljen bl.a. for sine tidsskriftudgivelser. Eksemplarer af Pist Protta har flere gange været udstillet på forskellige museer og biblioteker i Danmark og udlandet, bl.a. Kunstindustrimuseet og Det Kongelige Bibliotek.

Pist protta koster normalt 40-60 kr. pr. nummer og man kan abonnere på det. Al henvendelse (fx. i forbindelse med indholdsbidrag eller abonnement) til redaktionen:

Pist Protta
forlaget Space Poetry
Ahlefeldtsgade 24, 3.
1359 København K
Tlf +45 33 15 30 81

Forlagets hjemmeside findes på www.spacepoetry.dk

Udvalgte numre af Pist Protta:

PP 20
Temanummer om anamorfoser og deformationer.

Alt i denne publikation forholder sig til temaet, ikke kun indholdet, men ogsÃ¥ formen: Papiret er skævt beskÃ¥ret, teksten stÃ¥r med et svagt forvrænget satsbillede og alle illustrationerne er skæve eller buede i kantbeskæringen. Tekster: Jesper Rasmussen med et forord, Umberto Eco om forvrængende spejle, Peter Nansen Scherfig om sin figur „Un Porteur d’Ombre“, uddrag af Davis Sylvesters interview med Francis Bacon og endelig og ikke mindst Mikkel Bogh med „Anamorfoser, fornuft og deformitet i 1600-tallets maleri“. Dertil et meget omfattende katalog af billeder med deformationer af Winther, Kertész Holbein, Balke, Karawahn, Bacon og mange flere…

Pist Protta

Pist Protta is a danish visual art periodical that is published twice a year. It is nearly always made and designed by artists, and it is always edited by the same three artists: Åse Eg Jørgensen, Jesper Fabricius and Jesper Rasmussen. Pist Protta has been published since 1981, and with that it is one of the oldest living visual art periodicals in Denmark.

Every single issue is different from the others as regards the design and form, because with every issue there is often experiments with size, layout. paper quality, printing method, graphic effects, punch outs, fouldouts etc. in an attempt to create every number of the periodical with an original expression – or even as a work of art on its own.

The content varies from very mixed issues with a lot of different material taken from visual art, litterature, cinema, music (and very often with inserts of original prints) to more thematic issues with a more homogeneous composition. Among the theme numbers there have been such publications about experimental cinema, experimental musical scores, concrete poetry, anamorphoses, hands, the white colour, Berlin, London, New York, interior installations, typography, text and landscape painting.

Pist Protta receives funding from The Danish Ministry of Culture and has four times been selected for Books of the Year by the danish Association for Book Design. Issues of Pist Protta has seceral times been exhibited on different museums and libraries in Denmark and other countries, including The Danish Museum of Decorative Art and The Royal Library of Copenhagen.

Each issue of Pist Protta normally costs 40-60 Dkr (5-8 Euro) and it is possible to subscribe:

Pist Protta
forlaget Space Poetry
Ahlefeldtsgade 24, 3.
DK 1359 København K
Denmark
Tlf +45 33 15 30 81

www.spacepoetry.dk

Selected issues of Pist Protta:

PP 20
Theme number on anamorphoses and deformity

Everything in this publication is related to the theme, not only the content, but also the design: The paper has a lopsided cut, the text is set up with a layout slightly distorted, and all the pictures have a lopsided or a curved trimming. Texts: Jesper Rasmussen with a preface, Umberto Eco about distorted mirrors, Peter Nansen Scherfig about his figure „Un Porteur d’Ombre“, excerpts from the David Sylvester interview with Francis Bacon and last but not least: Mikkel Bogh with „Anamorphoses, reason and deformity in the 17th century painting“. In addition a very comprehensive cataloque with deformed pictures of Winther, Kertész Holbein, Balke, Karawahn, Bacon an many more…

PP 22
Temanummer: Tidsskriftet som museum.

Det såkaldte museumsnummer er i formen bygget op som et kunstmuseum med en masse kunst på væggene: På omslaget ses bygningen udvendig med et udstanset hul i indgangsdøren, første opslag er foyeren med en oversigtstavle (indholdsfortegnelse) over alle rum og samlinger, hvert af de følgende opslag er herefter et rum i museet fyldt med værker af forskellig karakter. Rummene er opbygget i fotocollage og alle døre mellem rummene er udstanset således at man i hvert rum (på hvert opslag) ser gennem huller i papiret ind i de foregående og efterfølgende rum. Kunstsamlingerne er kurateret af redaktionen selv, her er modernistiske skulpturer, ruminstallationer med arkitektur, kirkeklokker og murstensvægge, etnografiske samlinger og hemmelige Max Ernst Xylografier og meget mere.

PP 22
Themenumber: The periodical as a museum

The so-called museum number is designed as an art museum with many works of art on the walls: On the cover the outside of the building is seen with a cut out hole in the entrance door, the first opening is the foyer with a key map (table of contents) of all the rooms and collections of the museum, and all the following openings are different halls full of various kinds of work of art. The rooms are made by photo collage and all the doors between the rooms are cut out, so that it is possible from every room (every opening) to see through doors (holes in the paper) into the preceding and the following rooms. The art collections are curated by the editors themselves: There are modernistic sculpture, interior installations with architecture, large church bells or brick walls, etnographical collections, secret xylographs by Max Ernst, and many more.

PP 32
Temanummer om hvidhed.

Tidsskriftet har først en afdeling med billedeksempler på værker, hvor den hvide farve er afgørende samt fire tekster: Betragtninger om den hvide farve af Jesper Rasmussen, om hvidhed hos Monet af Erik Steffensen, uddrag om hvalens hvidhed af Herman Melville og til sidst Jakob Jakobsen og Søren Andreasens tekst om en overeksponeret film der ender i rent, hvidt lys. Dernæst en afdeling med seks kunstneres grafiske installationer udført specielt til tidsskriftet: Christian Yde Frostholm med et spejlvendt digt, der skal læses gennem det hvide papir, Kaj Nyborg med en serie fotografier på matteret papir hvor spektralfarverne spiller ind, Jasper Sebastian Stürup med hvide tegninger og udstansninger på hvidt papir, Milena Bonifacini med mønstre og tapeter der ses gennem huller i hvidt papir, Søren Jensen med en hvid samleskulptur på karton og helt til sidst Axel Lieber med 6 forskellige ark der fanger det hvide i det trivielle.

PP 32
Themenumber about whiteness

This issue begins with a section containing examples of pictures in which the white colour is the key factor, together with four texts: Reflections on the white colour by Jesper Rasmussen, about whiteness as Monet has it by Erik Steffensen, excerpts about the whiteness of the whale by Herman Melville, and finally Jakob Jakobsen and Søren Andreasen with a text about an overexposed film that end up with pure, white light. Then a second section with graphic installations made special for this issue by six artists: Christian Yde Frostholm with a latterally reversed poem, that has to be read through the white paper it is printed on, Kaj Nyborg with a series of photographs on frosted paper, on which the spectral colours plays a certain role, Jasper Sebatian Stürup with white drawings and cut outs on white paper, Milena Bonifacini with patterns and wall papers that has to be seen through holes in the white paper, Søren Jensen with an assemble sculpture on white cardboard, and finally Axel Lieber with six various sheets that catches the white colour in the common.

PP 34-45
Samling af omslag.

Tidsskriftet består udelukkende af Pist Protta-omslag fra nummer 34 til og med nummer 45. Omslagene er udført på forskellige kartonkvaliteter med forskellige trykmetoder og med en vis variation i størrelse og format. En række kunstnere, bl.a. Hanne Nielsen, Birgit Johnsen, Jonathan Monk, Bodil Nielsen, Anne Marie Ploug og den sædvanlige redaktion selv, har udført omslagene og samlingen fungerer derfor som en slags kunstmappe. På omslagenes indersider og på diverse flapper kan man læse de forskellige fiktive indholdsfortegnelser over det manglende indhold og således forvisse sig om, hvad det er man ikke får at se: Der er temanumre om mørke, om huller, om fordoblinger, om børnetegninger og der er et Vanitas Danmark-nummer med ranglister fra kunstlivet foruden en masse blandede numre med alt muligt og umuligt indhold.

PP 34-45
Collection of covers

This issue consists exclusively of the covers of Pist Protta from number 34 up to and including number 45. The covers are executed with different qualities of cardboard, with various printing methods, and with a certain variation in size. A number of artists, among others Hanne Nielsen, Birgit Johnsen, Jonathan Monk, Bodil Nielsen, Anne Marie Ploug and the editors, have designed the covers and the collection therefore act as kind of art portfolio. On the inner sides of the covers and on various flaps there are various fictive tables of the missing content, and one can make certain what is not to be seen: Subjects on darkness, holes, doublings, children’s drawings etc., and there is a special Vanitas Denmark issue with ranking lists from the art scene besides a lot of mixed issues with all kind of posibble and unpossible content.

PP 48
Temanummer om tekst

Pist Protta 48 er et stort og gennemdesignet nummer, der handler om tekst, tekst i kunst, kunst i tekst, formidling og udsagn og layout. Fire billedkunstnere (Åsa Sonjasdotter, Kaspar Bonnén, Pablo Llambias og Trine Rytter Andersen), en grafisk tilrettelægger (Michael Jensen) og redaktionen selv har fremstillet hver deres tekstbaserede bidrag til tidsskriftet (der desuden rummer en masse andet, der ikke skal nævnes her). Man kan sige meget om Pist Prottas skiftende udseende og typografiske udsvævelser gennem tiderne, men aldrig har det set ud som det gør her. Konsekvent layout, næsten ingen billeder, enestående omslag. Se selv!

PP 48
Themenumber on text

Pist Protta 48 is a large and radically designed number, that is about text, text in works of art, works of art in text, statements, communication and layout. Four artists (Åsa Sonjasdotter, Kaspar Bonnén, Pablo Llambias and Trine Rytter Andersen), a graphical designer (Michael Jensen) and the three editors, each have made a textual contribution for the periodical. Much have been said about the typographical excesses and changing appearances of Pist Protta during the years, but it has never looked this way before: A radical typographical layout, hardly no pictures, a unique cover. Look for yourself!

PP-kompendium
2001

I forbindelse med PP 48 og det forestående 20-års jubilæum i 2001, har vi udgivet Pist Protta Kompendium 2001 med en retrospektiv gennemgang af alle de hidtil udkomne Pist Prottaer siden det første nummer i 1981. Denne strengt faktuelle og nøgterne oversigt er med sine statistiske undersøgelser og sit omfattende afsnit med mange anvendelige kurver og diagrammer om tidsskriftets placering i det danske kunstliv det uundværlige opslagsværk for enhver nøjeregnende kunsthistoriker og alle andre, der vil skabe sig et overblik over det store kaos af kunsttidsskriftets mangfoldige udgivelser, og som desuden vil forstå, hvad det er for sammenhænge, der ligger bag alle disse bestræbelser.

PP 2001
compendium

In connection with the release of PP 48 and the approaching 20-year anniversary in 2001, we have made a Pist Protta 2001 compendium with a retrospective going through all the published issues of Pist Protta since the first issue in 1981. This strictly factual and accurate review with it’s statistical surveys and it’s many usable diagrams and curves about the periodical’s position on the danish art scene, is the indispensable reference book for all scrupulous art historians and all other who wants to form a general view of the great chaos of the many issues of the periodical, and who also wants to understand the coherence between all these efforts.