Hjerte
Installation, 1996

Installationen er opbygget som et anatomisk diagram af det menneskelige hjerte med fire kamre der er forbundet med vener og arterier. Fire vandsengsmadrasser fyldt med vand er således forbundet med kraftige gummislanger, og vandet kan føres rundt i systemet, hvis man fx. træder på en af de fyldte madrasser, der giver efter på en meget elastisk og pulserende måde. Hjerteinstallatonen er en række objekter sat sammen i et skematisk system der derved bl.a. undersøger hvor nøgternt og usentimentalt det kan lade sig gøre at skildre et så belastet og klichépræget billede eller symbol som hjertet, der normalt henviser til en masse følelsesladede begreber som kærlighed, liv, blodets bånd osv.

Hjerte (Heart)
Installation, 1996

The installation is build up as a anatomical diagram of the human heart with four chambers connected to veins and arteries. Four water bed mattresses filled with water is connected to heavy rubber tubes so that the water can pass through the system. That will happen if someone for instance steps on one of the filled water bed mattresses, that gives way in a very elastic and pulsating manner. The heart instalation is a number of objects put together in a schematic system, and in that way it also investigates how unsentimental and down-to-earth it is possible to depict a very burdened and klichélike symbol as the heart, which normally relates to a lot of emotional concepts as love, life, hot-bloodiness etc.

Landskabets Afslutning
Kildeparken, Aalborg, juni-august 1997

Installationen består af flere kilometer nylontråd udspændt mellem træerne i en park indenfor et areal på ca. 90 x 60 m. I dette område er alle træerne af en vis størrelse, trækronerne begynder først 6-7 meter oppe eller mere. Nylontråden går på kryds og tværs fra træ til træ i fem meters højde og markerer herved et plan, en horisontal flade, der ligger som et spinkelt loft over parkens rum. Spinkelt især fordi nylontråden ved visse lysforhold og fra visse vinkler næsten er usynlig, mens den i modlys kraftigt reflekterer lyset og bliver flimrende og levende.

Landskabets Afslutning (The ending of the landscape)
Kildeparken, Aalborg, Denmark, june-august 1997

The installation consists of several kilometres of nylon line which is stretched between the trees in a park within an area of about 90 x 60 metres. In this area all the trees are at a certain size, the treetops do not start until a height above 6-7 metres. The nylon line stretches in all directions from tree to tree at a height of five metres and with that it marks a level, a horisontal plane, that lies as a very slight ceiling above area of the park. Very slight especially because the nylon line at certain light conditions and from certain angles almost is invisible, while it seen against the light reflects and becomes flickering and alive.

Vandene Stiger
Efterårsudstillingen, Charlottenborg, København 1997

Installationen tager udgangspunkt i en af den svenske maler og tegner C.F. Hills apokalyptiske tegninger af vandfald og Syndflod. Installationen består af et 10 m langt gardin af 6 m lange pvc-strimler der hænger ned langs væggen. Fem skulpturelle vægelementer af sammenfoldet linoleum hænger forskellige steder på væggen under gardinet. Objekterne forholder sig forholdsvis repræsenterende til C.F.Hill-forlægget: Pvc-strimlerne relaterer til vandfaldets nedstyrtende vandmasser og de hængende linoleumsobjekter repræsenterer bundter af tredimensionelle streger fra Hills tegning. I tegningerne styrter træer og huse, tegnet med Hills karakteristiske grove og ekspressive streg, ned med vandmasserne og her er stregerne gjort tredimensionelle, sorteret og samlet i bundter på væggen.

Vandene Stiger (The waters are rising)
Efterårsudstillingen, Charlottenborg, Copenhagen, Denmark 1997

The installation is starting from a drawing of a waterfall and the Flood by the swedish painter and draughtsman C.F. Hill. The installation consists of a ten metres long and five metres high curtain of pvc strips hangin down the wall. Five sculptural wall objects made of folded linoleum are hanging at different places on the wall behind the curtain. The wall objects relate in a way to the C.F Hill drawing: The pvc stribes relate to the downfalling flood of the waterfall and the hanging linoleum objects represent bundles of three dimensional lines from the Hill drawing. In the drawing trees and houses, drawn with the characteristic rough and expressive strokes of Hill, fall down with the waters, and in the installation these lines are made three dimensional, sorted and collected in bundles on the wall.

1 m Motorvej 
Haven i Havnen, Århus Havn, september 1998

Installationsprojektet udspiller sig på et forsømt og tilgroet havneareal med vilde blomster og buske, hvor der i forvejen er opmagasineret forskellige genstande, jernbanesveller, stilladselementer og bygningsdele på en mindre del af pladsen. Her ligger et stykke motorvej, et ganske kort stykke motorvej på kun en meters længde. Med sine seks vognbaner er vejstykket betragteligt bredere end det er langt: helt præcist 28 meter bredt. Umiddelbart betragtet ligner vejstykket snarere noget, der orienterer sig på den anden led som en smal asfaltsti. Men på den korte motorvejsstrækning orienterer trafikken sig på langs af de opstribede vognbaner, på tværs af stien. Der er tale om et komplet og sammenhængdende objekt af asfalt, græs og jern med nødspor, striber, midterrabat, autoværn og det hele. Vejstykket ligger gemt og diskret til en side i pladsens udkant, helt ude parallelet med hegnet, hvor det ikke er for meget i vejen for noget eller nogen.

1 m Motorvej (1 metre Motorway)
Haven i Havnen, Aarhus Harbour, Denmark, september 1998

This installation project takes place on a neglected and overgrown area on the harbour with wild flowers and bushes, where various objects, sleepers, scaffold elements, and structural iron is stored on a smaller part of the space. A section of a motorway, a very small section at a length of only one metre is placed here. With six traffic lanes is this section considerably wider than it is long: exactly 28 metres wide. At first the motorway section looks like something, that is oriented in the other direction: as a small asphalt path, but on the short section the traffic is oriented along the white lines (the traffic lanes), across the path. We talk about a complete and coherent object made of asphalt, grass, and iron with hard shoulders, lines, central reservation, crash fence and everything. The motorway section lies hidden and discrete a little aside on the edge of the place, near the fence, where it doesn´t stand in the way for anything.